Paper accepted to SIGGRAPH 2021

Wonjong Jang, Gwangjin Ju, Yucheol Jung, Jiaolong Yang, Xin Tong, Seungyong Lee, “StyleCariGAN: Caricature Generation via StyleGAN Feature Map Modulation”, SIGGRAPH 2021, Accepted for publication.